Vpis 2016/2017

Obvestilo za vpis 2016/2016

Na naslov šole (s pripisom izredno izobraževanje) lahko kandidati predhodno pošljejo ali na dan vpisa, ki je objavljen na spletni strani šole, osebno prinesejo vlogo za vpis z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, emšo, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva ter podatki o dosedanji izobrazbi. V vlogi obvezno navedejo, v kateri letnik se želijo vpisati. K vlogi je potrebno obvezno priložiti dokazila o izobrazbi (fotokopije letnih spričeval, obvestil o uspehu, spričevala o maturi, zaključnem izpitu, obvestilo o opravljenih izpitih, priloga k spričevalu ipd.). Za vpis v program frizer morajo obvezno priložiti zdravniško spričevalo o psihofizičnih sposobnostih, za vpis v program tehnik oblikovanja pa potrdilo o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti. Vloga mora biti napisana v računalniškem programu Word. Pomanjkljive vloge se zavrnejo oz. vpis brez popolne vloge ni možen. Po uvodnih razgovorih sledi vpis v izredno izobraževanje.

Vsi, ki so bili v izobraževanje odraslih vpisani v prejšnjih šolskih letih in bi želeli biti vpisani tudi v šolskem letu 2014/15, morajo priti pogodbo osebno podaljšat. Brez podaljšanja le-te ne morejo pristopiti k izpitom, saj uradno niso podaljšali svojega statusa. Vpis novih udeležencev in podaljšanje pogodb sta izvedena v zadnjih dveh tednih avgusta in v septembru. Kasneje vpis ni več možen (razen v izrednih primerih, kjer bodo navedeni utemeljeni razlogi, zakaj vloga ni bila vložena pravočasno).

Ob vpisu ali podaljšanju pogodbe lahko udeleženci prejmejo potrdilo o vpisu, ki ga lahko uporabijo za uveljavljanje pravice do zdravstvenega zavarovanja iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, ter za uveljavljanje pravic do drugih ugodnosti in pravic (npr. prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del preko pooblaščene organizacije za posredovanje dela). Te pravice imajo le, če niso v rednem delovnem razmerju oz. če niso prijavljeni kot brezposelna oseba ali če se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (povzeto po: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju odraslih, Uradni list št. 69/2006).

Ob uvodnih razgovorih in vpisu naj kandidati natančno upoštevajo na spletni strani in na vratih pisarne objavljen čas uradnih ur in vodje izobraževanja odraslih ne iščejo, čakajo in motijo izven tega časa, saj ima le-ta takrat druge obveznosti. Za udeležence izobraževanja odraslih je na voljo posebna telefonska številka, na katero je vodja dosegljiva le ob objavljenih urah, in na e-naslov, na katerega dobite odgovor v zakonsko določenih rokih.