Izpiti

Slušatelje organiziranega izobraževanja poklic frizer – 2. letnik – obveščam, da lahko vse informacije v zvezi z izpitno enoto storitev in zagovor najdejo na naslednji povezavi: www.cpi.si/srednje-poklicno-izobrazevanje.aspx pod poklicem frizer Izpitni katalog.

Prijavnica na izpit: Prijavnica

REDNI IZPITNI ROKI:

APRIL 2018

MAREC 2018

FEBRUAR 2018

JANUAR 2018

DECEMBER 2017

NOVEMBER 2017

OKTOBER 2017

REDNI IZPITNI ROKI – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – ŠOLSKO LETO 2017/2018

Plačilo izpita

Od narave predmeta je odvisno, ali je izpit le ustni, le pisni ali najprej pisni in kasneje ustni. V skladu s tem je potrebno poravnati stroške posameznega izpita.

Izpit je treba plačati v najkasneje na dan oddaje prijavnice. Potrdilo o plačilu oddajo kandidati skupaj s prijavnico v sivi nabiralnik pri tajništvu. Plačan izpit je pogoj za pristop k izpitu. Brez ustreznega plačila so prijavnice neveljavne. TRR za šolo je: 01100-6030702172. Pri sklicu kandidat navede številko pogodbe izobraževanja. Primer pravilno izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga (položnice) z vsemi ostalimi potrebnimi podatki je objavljen na oglasni deski pred pisarno izrednega izobraževanja.

Prijava in odjava

Prijavnice za izpit dobijo kandidati v tajništvu šole ali na spletni strani in ga do danega roka oddajo v sivi nabiralnik pri tajništvu. Prijavnica mora biti v celoti in dosledno izpolnjena. Prijavnico kandidati oddajo skupaj s potrdilom o plačilu. Brez potrdila o plačilu izpita k izpitu ne morejo pristopiti.

Na izpit se je zaradi organizacije potrebno pravočasno prijaviti, to pomeni do danega nepreklicnega datuma do 12.00 (sreda). Prijavnice, ki bodo oddane kasneje, bodo prenesene na naslednji izpitni rok. Če se želijo kandidati od izpita odjaviti, morajo to storiti tri dni pred rokom, torej najkasneje v petek pred izpitnim tednom v tajništvu šole do 12.00. Le v primeru, če se pravočasno odjavijo, se plačilo prenese v naslednji rok, drugače zapade. Informacije o izpitnih rokih se ne dajejo po telefonu.

Obveščanje o razporedu izpitov

Seznam izpitov je izobešen vsak petek pred izpitnim tednom na oglasnih deskah šole in osnovni šolski spletni strani.

Izdajanje spričeval

Kandidati, ki so opravili vse obveznosti za posamezen letnik, prejmejo letno spričevalo. Ko kandidat opravi vse obveznosti za vse letnike po programu, v katerega se je vpisal, lahko pristopi k opravljanju zaključnega izpita oz. poklicne mature. Za opravljanje zaključnega izpita oz. poklicne mature se mora prijaviti do roka, ki je določen s šolskim koledarjem MIZŠ. Pred pričetkom opravljanja zaključnega izpita oz. poklicne mature mora udeleženec izobraževanja odraslih poravnati vse morebitne dolgove do šole (plačilo šolnine, vseh izpitov…).