Pravila ocenjevanja

Izpolnjevanje obveznosti

Udeleženca izobraževanja odraslih se ob začetku izobraževanja pri posameznem predmetu seznani najmanj z obsegom učne snovi, načinom in roki ocenjevanja znanja ter obveščanja o rezultatih.

V okviru organiziranega izobraževanja se organizira poskusno opravljanje izpitov (preverjanje), s čimer se udeležencu omogoči, da preveri in spozna najmanj obseg in zahtevnost izpita ter primere izpitnih vprašanj.

Znanje pri izpitu praviloma ocenjuje učitelj, ki programsko enoto poučuje. Ravnateljica šole ali vodja izrednega izobraževanja lahko iz utemeljenih razlogov imenuje za ocenjevanje znanja drugega učitelja, ki prav tako izpolnjuje pogoje za poučevanje te programske enote.

Izpolnjevanje drugih obveznosti po izobraževalnem programu ugotavlja vodja izrednega izobraževanja.

Izpolnjevanje obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu ugotavlja delodajalec v skladu z učno pogodbo in o tem obvešča šolo.

Ocenjevanje

Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene. Če udeleženec izobraževanja odraslih pri ocenjevanju znanja ne doseže pozitivne ocene, se to samo evidentira.

Za udeleženca izobraževanja odraslih se športna vzgoja ne izvaja in ne ocenjuje. V ustrezni dokumentaciji se to evidentira z besedo »oproščen«.

Udeleženec izobraževanja odraslih ob zaključku šolskega leta lahko prejme obvestilo o uspehu za opravljene obveznosti v šolskem letu v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom ali letno spričevalo za opravljene obveznosti za posamezen letnik v skladu s katalogi znanj oziroma učnim načrtom.

Izpiti

Udeleženec izobraževanja odraslih lahko opravlja sprejemne, delne in končne izpite.

Po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku lahko udeleženec izobraževanja odraslih enkrat izboljšuje oceno ene ali več programskih enot posameznega letnika, in sicer v predzadnjem in zaključnem letniku do začetka opravljanja zaključka izobraževanja.

Pri delnem in končnem izpitu znanje udeležencev izobraževanja odraslih ocenjuje učitelj izbrane programske enote.

Z delnim izpitom se ocenjuje znanje po vsebinsko zaokroženih delih programske. S končnim izpitom se ocenjuje znanje po zaključenih vsebinskih sklopih iz programske enote v posameznem programu. Bivši dijaki opravljajo izpit iz posamezne programske enote v celoti, ne glede na to, kako uspešni so bili pri posamezni programski enoti v času rednega šolanja.

Kdor uspešno opravi vse delne izpite iz posamezne programske enote, je s tem opravil obveznosti določenega predmeta oziroma programske enote.

V izobraževanju odraslih se tretje in nadaljnje opravljanje končnega izpita iste programske enote opravlja pred šolsko izpitno komisijo.

Udeleženec izobraževanja odraslih lahko opravlja izpite večkrat, vendar v skladu z letnim delovnim načrtom šole in po dogovoru z učiteljem in vodjo izobraževanja odraslih.

Na pisno zahtevo udeleženca izobraževanja odraslih ali ocenjevalca se pred šolsko izpitno komisijo opravlja tudi delni oziroma končni izpit.

Udeležencu izobraževanja odraslih se zaradi kršitev pri izpitu prekine izpit in se ga ne oceni.