• Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)

(št.3032-116/2016/27)

Projekt traja od 18. 8. 2017 do 30. 6. 2022. SŠOM deluje kot implementacijski zavod. Vanj je vključenih 60 konzorcijskih partnerjev iz vse Slovenije na različnih nivojih izobraževanja. Vanj je vključenih 9 strokovnih delavcev naše šole.

Projekt SKUM temelji na dveh idejah, ki ju je zasnoval prof. dr. Robi Kroflič.

 1. Umetniška izkušnja ima velik pedagoški potencial, saj dostopa do spoznanja realnosti na poseben način, kot simbolno posredovana izkušnja ‒ z estetskim, domišljijskim dopolnjevanjem umetniških kodov prejemnik doživlja in reflektira izkušnje drugih in tako etično zori. Zato je umetnost vrednota na sebi. Sodobne raziskave pa pedagoškemu delu z umetniško izkušnjo pripisujejo številne pozitivne učinke: spodbujanje mnogoterih inteligentnosti (Gardner), narativnega mišljenja (Bruner), kreativnosti (Robinson, Egan), inovativnih oblik učenja (Pringle) ter identitete in moralne samopodobe (Nussbaum).
 2. Za razvoj kulture so subjektivizacija, fikcijskost in mnogopomenskost izkušnje, ki jo dosežemo z umetniškimi jeziki, enako pomembni kot znanstveni diskurzi.

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, kjer se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazuje potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta nadalje razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepile sporazumevalne zmožnosti otrok/učencev/mladostnikov. Posebna pozornost bo namenjena razvoju teh vsebin v kulturno manj spodbudnih okoljih in afirmaciji v vzgojno-izobraževalnih okoljih manj uveljavljenih področij umetnosti.

Vodja projekta: Boštjan Petučnik

 

 • Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov NA-MA poti

V projektu bo analizirano stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bodo razviti in preizkušeni didaktični pristopi in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bo okrepljeno s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševale se bodo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključevanje in uporaba IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjena bo aktivna vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševanje odnosa učencev do naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 1. Projekt traja od 4. 9. 2017 do 30. 6. 2022. SŠOM deluje kot implementacijski zavod. Vanj je vključenih 60 konzorcijskih partnerjev iz vse Slovenije na različnih nivojih izobraževanja. Vanj je vključenih 9 strokovnih delavcev naše šole.

Vodja projekta: Boštjan Petučnik

 

 1. Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodi

(št. 5442-92/2017/36; št. 5442-18/2017/667). Projekt traja od 4. 9. 2017 do 31. 5. 2018.

Projekt je v celoti financiran iz projektne perspektive 14-20 v 80 % deležu EU in 20 % slovenski udeležbi.

Zaposlitev na tem projektu je dobila Lea Tepeh, ki je zadolžena za dva dijaka z avtizmom in izvaja dela skladno s projektnimi cilji in nalogami.

 1. Prva zaposlitev 2017

(št. C3330-16-269153)

Projekt je trajal od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017. Operacija se je izvajala na osnovi perspektive 14-20, na postavki finančnega načrta PN8.2 – Znižanje brezposelnosti mladih. Financirana je bila v celoti iz sredstev projekta, in sicer 80 % delež EU in 20 % slovenske udeležbe. Projekt smo uspešno zaključili.

Zaposlitev na delovnem mestu psihologinje je izvajala Martina Klobasa.

 1. Izvajanje usposabljanja v okviru projekta izvajanje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022 – vzhod (poimenovan Atena) št. 002

Konzorcijska pogodba št. 1/2018-PAUP, Projekt traja od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Nosilec projekta je Tehniški šolski center Maribor.

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Vodja projekta: Petra Šraj

 1. Munera 3 v okviru programa Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšanja kompetenc

Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.

Koordinator projekta: Lucija Mestnik

OSTALI PROJEKTI

 • ARNES SIO- 2020

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitev in e-vsebine.

 • Podpora izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019 (JR DOŠSŠ 2018/2019)

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

SPIRIT bo podprl naslednje aktivnosti:

 • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
 • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
 • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.
 • V projektu sodeluje mentor Boštjan Petučnik in dijaki.