PISA – 15. 4. 2024

 

Izbrani smo bili za sodelovanje v Mednarodni raziskavi PISA 2025 (ang. Programme for International Student Assessment). Ta raziskava je dolgoročen program ugotavljanja znanja in spretnosti 15- letnih dijakov in dijakinj ter učencev in učenk, in sicer z naslednjih področij merjenja: naravoslovne, matematične in bralne pismenosti ter dodatnega področja, ki je tokrat učenje v digitalnem svetu. Raziskava se izvaja pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskavo v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, neodvisno pa jo izvede Pedagoški inštitut skupaj s šolami. Z raziskavo PISA sledimo trendom znanja na področjih naravoslovne, matematične in bralne pismenosti in opazujemo učinke sprememb v šolskem sistemu. Za razvoj učinkovitega šolskega sistema so podatki takšnih raziskav izjemno pomembni, še zlasti, ko so umeščeni v mednarodne sisteme baz podatkov in omogočajo primerjave med državami. V predraziskavi PISA 2025 sodelujejo otroci, ki so rojeni leta 2008

 

Na šoli se bo izvajala PISA 2025 v ponedeljek, 15. 4. 2023 od 7.00 naprej.

Natančen razpored izvedbe:

 

 7.30 – 7.45 PRIHOD DIJAKOV IN RAZPORED PO UČILNICAH (P01, P02, 103, 101)

  • 8.00 – PRIČETEK PISANJA – 60 min – prvi sklop
  • 9.00 –  ODMOR – 5. min
  • 9.10-  PRIČETEK PISANJA- 60 min – drugi sklop
  • 10.10 – ODMOR – 15 min
  • 10. 30 – PRIČETEK PISANJA – 50 min – tretji sklop
  • 11.20 – ZAKLJUČEK

Raziskava sestoji iz: • Reševanja nalog iz posameznega področja merjenja (naravoslovje, matematika, branje oz. učenje v digitalnem svetu), • izpolnjevanja Vprašalnika za dijake/-inje oziroma učence/-ke. Pridobljeni podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.

V raziskavi ne bomo zbirali imen in priimkov sodelujočih, niti ne rojstnega datuma. Pridobljeni podatki tudi ne bodo poročani na ravni posameznega dijaka/-inje oziroma učenca/-ke ali šole (to niti ni mogoče), temveč skupno za Slovenijo.