DIJAKI TUJCI

VPIS V SREDNJO ŠOLO – DIJAKI TUJCI

 

V Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji kot slovenski državljani v srednjih šoli izobražujejo državljani držav članic EU in državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju. Slovenija ima sklenjeno tovrstno mednarodno pogodbo z naslednjimi državami: Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Kosovom.

To pomeni, da se državljani teh držav pri nas izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Lahko se prijavijo na mesta, ki so razpisana za devetošolce, njihovo šolanje pa je brezplačno. Popolnoma enako velja za vse državljane držav članic EU.

Ostali tujci se pri nas ne morejo izobraževati pod enakimi pogoji, razen če je vsaj eden od staršev pri nas zaposlen in ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene.

Če ta pogoj ni izpolnjen, se ostali tujci lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta, in šolanje samostojno financirajo.

 

DOKUMENTACIJA OB VPISU

Priložiti je potrebno naslednje dokumente:

  1. vlogo (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole),
  2. osebni dokument in njegovo fotokopijo,
  3. slovenski EMŠO, če ga imate
  4. Obrazec N (Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja),
  5. originalna spričevala o zaključenem izobraževanju in njihove fotokopije; spričevala morajo biti legalizirana (npr. žig apostille za države podpisnice haaške Konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin),
  6. sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje točke v slovenski jezik,
  7. kratek opis poteka dosedanjega izobraževanja z informacijami o tem, ali je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje ipd.).

 

Dijakom, ki so vložili vlogo za priznavanje izobraževanja, šola izda odločbo, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.

 

Tečaj slovenskega jezika

Dijak, čigar materni jezik ni slovenski ali ni končal osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izkaže znanje slovenščine s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2. Če potrdila ne predloži, opravlja preizkus znanja iz slovenskega jezika na šoli, na katero se vpisujejo.

 

Za dijake, ki niso predložili potrdila o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2 oziroma niso opravili preizkusa, šola ob začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine.

 

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake tujce

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13433

 

Več informacij za tujce

https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/izobrazevanje/srednjesolsko-izobrazevanje/