PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK

Medijski tehnik – predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK 2022/23
             
       
          Skupno število ur po katalogu Število kreditnih točk
P R E D M E T I        
  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
A – Splošno-izobraževalni predmeti            
P1 Slovenščina (SLO) 487 24
P2 Matematika (MAT)   383 19
P3 Tuji jezik (ANJ1, NEM1) 417 20
P4 Umetnost (UME)       68 3
P5 Zgodovina (ZGO)     102 5
P6 Geografija (GEO)       68 3
P7 Sociologija  (SOC) ali P8 Psihologija (PSI)       68 3
P9 Fizika (FIZ)       0 5
P9 Fizika – vaje (FIZ -V)           
P10 Kemija (KEM)       105 5
P10 Kemija – vaje (KEM -V) – celo leto          
P12 Športna vzgoja (ŠVZ)  340 14
ŠVZ 1. ura 3.l (CSD), 4.l (ples + ostalo)*            
Skupaj A         2038 101
             
B – Strokovni moduli            
M1 Grafično oblikovanje-teorija (GOB)     204 11
M1 GOBp (0/3-3/0) skupine izm.        
M2 Grafični in medijski procesi (GMP)       102 5
M2 GMPp (2 izm.)          
M3 Kakovost in trženje (KIT)       102 5
M4 Inf. kom. teh. (IKT)        68 4
M4  IKTp (0/3-3/0)* skupine izm.          
M5 Tipografija in reprodukcija (TIR) 510 27
M5 TIRp (2 izm.)    
M6 Medijsko oblikovanje (MDO)     306 16
M6 MDOp      
M7 Izražanje s sliko in zvokom –  (ISZ)     170 9
M7 ISZp (2 izm.)        
M8 Grafični reprodukcijski sistemi  (GRS) in M9 – izbirno       102 5
M8 GRSp          
M9 Animacija v ravnini in prostoru  (ARP)         102  
M9 ARPp       0  
M10 Snemanje in montaža  (SNEp) (36 I. poll., 68 II. poll.-skupine) in M11 – izbirno         0 5
M11 Multimedijska produkcija (MMPp)             
Skupaj B         1666 87
             
C – Praktično izobraževanje v šoli            
Praktični pouk (v okviru strokovnih modulov)    
             
Skupaj C         750 30
             
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD)         152 6
Praktično usposabljanje z delom   2. tedna 2. tedna      
             
D – Interesne dejavnosti (ID)         352 15
     
E – Odprti kurikul         578 27
     
Skupaj tedensko ur            
             
Poklicna matura (izdelek oz. storitev z zagovorom)           4
Št. tednov izobraževanja  v šoli 35 33 33 34 135  
Št. tednov PUD 0 2 2 0 4 14
Št. tednov interesnih dejavnosti         11 14
             
Skupno število tednov izobraževanja 35 33 33 34 150  
Skupno število kreditnih točk (KT)         240 240
             
             
Izbirni splošnoizobraževalni predmeti: šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.           
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere:            
a) Modul M8 »Grafični reprodukcijski sistemi« in modul M9 »Animacija v ravnini in prostoru« ali        
b) Modul M10 »Snemanje in montaža« in modul M11 »Multimedijska produkcija«.